logo

Zwrot VAT za materiały budowlane – zmiany

Zwrot VAT na dotychczasowych zasadach do końca 2013

Tylko do końca roku, jeszcze zatem jest trochę czasu na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających osobom, które budują i remontują dom czy mieszkanie zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od roku 2014 zwrot podatku z tego tytułu będzie bowiem przysługiwał jedynie osobom do 36 roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Jak na razie osoby, które remontują mieszkania lub budują domy mogą odzyskać część podatku od zakupionych materiałów budowlanych, według przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie kosztów remontu bądź budowy: maksymalne limity wynoszą ok. 14 tys. zł (w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę) i ok. 35 tys. zł (jeśli inwestycja takiego pozwolenia wymagała). Limity można, jak dotąd, wykorzystywać maksymalnie przez 5 lat, począwszy od dnia złożenia pierwszego wniosku o zwrot (przy czym możliwe jest składanie ich raz w roku).

Wniosek VZM-1

Wydatki na materiały budowlane muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi na osobę fizyczną, zaś same materiały muszą figurować w wykazie materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu. Razem z fakturami w urzędzie skarbowym trzeba złożyć wypełniony wniosek VZM-1. Według nowych przepisów do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 roku, zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. A zatem tylko w odniesieniu do materiałów, za które faktury zostaną wystawione do końca grudnia 2013 r., podatnicy w dalszym ciągu będą mieli prawo składać wnioski w zwrot VAT aż do 2018 roku na dotychczasowych zasadach. Tylko tym, którzy zdążą dokonać zakupów materiałów budowlanych do końca tego roku, może udać się wykorzystać maksymalne limity 5-letnie.

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi reguluje także nowe zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane wyższym VAT, a które zostały poniesione przez osoby fizyczne w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zwrot VAT od mat. budowlanych tylko dla młodych (<36) podatników

Zgodnie z tymi przepisami, zwrot VAT będzie więc możliwy także w przypadku faktur wystawionych po 1 stycznia 2014 roku, jednak ulga taka będzie przysługiwała tylko osobom do 36 roku życia. Według nowych zasad, o zwrot wydatków może ubiegać się osoba fizyczna, która do końca roku, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o maksymalnej powierzchni użytkowej określonej w ustawie, nie ukończyła 36 lat. Do otrzymania zwrotu wydatków uprawniona będzie jedynie osoba fizyczna, która do dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie nie była: ▪ właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, ▪▪ osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, ▪▪ właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – z wyjątkiem oczywiście domu bądź mieszkania, którego dotyczy zwrot VAT.

Według nowych przepisów, kolejnym warunkiem otrzymania zwrotu powyższych wydatków jest, aby budowa domu jednorodzinnego albo nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe lub przebudowa budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne realizowana była na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Oznacza to m.in., że nie będzie już można ubiegać się o zwrot VAT w związku z remontem.

Przewidziany w ustawie zwrot dotyczył będzie zaś wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturami, wystawionymi dla osoby fizycznej, od dnia wydania stosownego pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.

Limity trybu i kwoty zwrotu VAT

Ustawa zawiera ponadto regulacje w zakresie limitu wysokości kwoty zwrotu i trybu jego dokonywania. Przewidziano np. dalsze ograniczenia zwrotu – dotyczące metrażu: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (powstałego w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne) czy domu nie będzie mogła przekroczyć odpowiednio 75 m2 i 100 m2 (85 m2 i 110 m2, jeśli osoba starająca się o zwrot w dniu wydania  pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej 3 dzieci). Przedmiotowa ustawa wejdzie wżycie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do uchylenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Leave a Reply