logo

Wydatki na drobne poczęstunki są kosztem podatkowym

Interpretacja MF w sprawie księgowania wydatków reprezentacyjnych

Ponoszone przez przedsiębiorców wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika czy też poza nią), serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy pdop i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof jako wydatki reprezentacyjne. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

We wskazanym rozstrzygnięciu Minister Finansów przyznał, że od wejścia w życie w 2007 r. przywołanych powyżej uregulowań, organy podatkowe, z uwagi na brak w ustawach podatkowych definicji pojęcia „reprezentacji”, interpretowały je na własną korzyść, wydając rozstrzygnięcia, z których wiele, w wyniku skarg składanych przez podatników, poddawanych było ocenie sądów administracyjnych. Niestety, sądy nie wypracowały jednolitej linii orzeczniczej, a wręcz wydawały odmienne wyroki w takich samych lub zbliżonych stanach faktycznych, gdyż ustalały zakres pojęcia reprezentacji posiłkując się różnymi definicjami (słownikową i cywilistyczną).

Te rozbieżności zostały podsumowane w wydanym w składzie siedmiu sędziów wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Jak zaznaczył Minister Finansów, skład orzekający podkreślił w nim co prawda potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji, jednak jego analiza pozwala również na wysunięcie kilku tez, które mogą być pomocne przy wykładni omawianych

Wyrok NSA dotyczący „kosztów reprezentacji”

Z wyroku tego wynika, że:

1.Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.

2.Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków. Nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków.

3.Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

4.Wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”.