logo

Sklepiki szkolne od 23 czerwca mogą składać wnioski o wsparcie.

Sklepiki szkolne, które poniosły straty z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 mogą już składać wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorca może liczyć na świadczenia postojowe, zwolnienie z opłacania składek, dofinansowanie do wynagrodzeń oraz dotacje z Funduszu Pracy.

Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadził w jednostkach oświatowych sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków jako rodzaj przeważającej działalności oznaczonej kodami PKD 47.11.Z i 47.19.Z.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

  • wykazanie przez przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;
  • posiadanie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora np. szkoły, że przedsiębiorca był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej oznaczonej kodami PKD 47.11.Z i 47.19.Z.

Jakie formy dofinasowania?

  • Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP – 2000 zł do wynagrodzenia (oczywiście miesięcznie biorąc pod uwagę wymiar czasu)
  • Świadczenie postojowe (wniosek RSP-SK) – Świadczenie postojowe będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach przedsiębiorca zanotował spadek przychodów o co najmniej 40%. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2800 zł. Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek RSP-SK.
  • Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł
  • Zwolnienie z opłacania składek na ZUS (wniosek RDZ-SK) – zwolnienie to dotyczy obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Jeżeli przedsiębiorca, już opłacili składki, a spełnia warunki do zwolnienia z ich płacenia, będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

Ważne terminy.

Wszystkie wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS.

Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK), dofinansowanie do wynagrodzeń oraz dotacje z Funduszu Pracy będzie można złożyć do 30 września. Natomiast wnioski o świadczenie postojowe najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.