logo

Od lipca deklaracja AKC-WW już tylko elektronicznie.

Jeśli sprzedajesz wyroby węglowe to od 1 lipca 2021 r. deklarację AKC-WW złożysz już tylko elektronicznie.

Do końca czerwca 2021 r. podatnik uprawniony był do wyboru formy składania deklaracji dotyczących podatku akcyzowego. Wszelkie deklaracje, mogły być składane zarówno w formie papierowej do właściwego Urzędu Skarbowego, jak i w formie elektronicznej.

Dotychczas podatnik, który wykonał czynność powodującą powstanie obowiązku podatkowego, np. sprzedał wyrób węglowy na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu lub nabył wewnątrzwspólnotowo wyrób węglowy jako finalny nabywca węglowy mógł złożyć deklarację AKC-WW osobiście w urzędzie lub też przesłać wersję papierową za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dla wielu przedsiębiorców takie rozwiązanie było wygodne i przede wszystkim dawało poczucie bezpieczeństwa. Osobiste potwierdzenie złożenia deklaracji mogło być dla wielu przedsiębiorców pewniejsze od wysyłki elektronicznej.

Od lipca 2021 r. składanie deklaracji AKC-WW w formie papierowej jest już niemożliwe. Przedsiębiorcy są zobowiązani do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Należy pamiętać, że pomimo zmiany formy składania deklaracji AKC-WW bez zmian pozostaje termin jej złożenia. Nadal deklaracja ta powinna być złożona maksymalnie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W razie popełnienia błędu w deklaracji będzie można ją tak, jak dotychczas skorygować.

Przy składaniu deklaracji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dochowanie wskazanego w AKC-WW terminu. Niezłożenie deklaracji w terminie jest kwestią odrębną od zapłaty samego podatku wynikającego z tej deklaracji. Niedochowanie odpowiedniego terminu skutkuje w praktyce sankcjami karnoskarbowymi.

Ważne!

Jeżeli z jakiś względów doszłoby do przekroczenia ustawowego terminu na złożenie deklaracji, należy jak najszybciej skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu oraz złożyć wraz z nim deklarację. Jest szansa, że w ten sposób podatnik uniknie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Przygotuj deklaracje wcześniej!

Wątpliwości w zakresie ewentualnych sankcji nakładanych na podatnika może budzić natomiast sytuacja, w której nie będzie możliwości złożenia deklaracji w danym terminie z uwagi na awarię lub chwilową niedostępność portalu PUESC. Sytuacja ta może być niezależna od podatnika (np. awaria systemu). Z tego względu zawsze rekomendowanym podejściem jest przygotowanie i złożenie (lub przynajmniej zapisanie) deklaracji na kilka dni przed terminem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji prawno-podatkowych.

W początkowej fazie elektronicznych rozliczeń akcyzy od węgla mogą pojawić się błędy i trudności techniczne. Wtedy należy skorzystać z porad Krajowej Informacji Skarbowej lub z pomocy technicznej PUESC.