logo

Pracownicza kwota zmniejszająca podatek w 2022 r.

Pracodawca, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowniczych należności w 2021r., może zastosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, gdy posiada złożone w ustawowym terminie (tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym) przez pracownika na formularzu PIT-2 oświadczenia.

Oświadczenie PIT-2 zawiera:

  1. informację o nie pobieraniu emerytury lub renty,
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o zaliczki na podatek dochodowy od osób,
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub z FGŚP,
  5. zakład pracy jest właściwy do stosowania zmniejszenia.

Dopiero gdy dysponujemy takim dokumentem, możemy przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2021 r. zastosować ją w wysokości 43,76 zł miesięcznie i uwzględnia wyłącznie w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85.528 zł.

Polski Ład od 2022r. wprowadza zmiany do omawianych powyżej zasad. W okolicznościach dających pracownikowi prawo do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-2 niezmieniony pozostanie termin,. Zmianie ulegnie jednak wysokość kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przez zakład pracy na etapie obliczania miesięcznej zaliczki na zaliczki na podatek dochodowy od osób – od 1 stycznia przyszłego roku wyniesie ona 425 zł (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej w 2022r. skali podatkowej, czyli 1/12 z 5.100 zł). Ponadto 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pracodawca dysponujący pracowniczym PIT-2 będzie stosował również przy obliczaniu zaliczki na podatek według 32% stawki podatku, co wynikać będzie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o zaliczki na podatek dochodowy od osób, w brzmieniu obowiązującym w 2022 r.

Jest to duża zmiana, gdyż obecnie przysługuje ona:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. gdy zaliczka wynosi 17% dochodu,

 oraz

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. gdy zaliczkę na podatek oblicza się według stawki 17% i 32%.