logo

Nastolatek w pracy, o czym musi pamiętać pracodawca.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy – pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, ale możliwe jest zatrudnienie osoby, która ukończyła 15 lat wtedy jest to pracownik młodociany.

Zatrudnienie osoby poniżej 15 roku życia na podstawie umowy o pracę jest zabronione prawem i pracodawcy w tej sytuacji może grozić kara grzywny (wyjątki dotyczą zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego, a także zatrudnienia w branży podmiotów artystycznych, kulturalnych, sportowych czy też reklamowych).

Ograniczenia w zatrudnianiu pracownika młodocianego dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tylko do prac lekkich, które nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie mogą utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego.

Wykaz prac lekkich określa pracodawca w regulaminie pracy lub innym wewnętrznym dokumencie, pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem prac lekkich przed dopuszczeniem do pracy.

Czas pracy dla nastolatka.

W okresie wakacji i ferii szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, a w odniesieniu do młodocianego poniżej 16 lat – 6 godzin na dobę i 30 godzin w tygodniu.

Pracownik młodociany nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, czyli pomiędzy 22.00 a 6.00.  W przypadku młodocianych, którzy nie osiągnęli wieku 16 lat lub nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej, za porę nocną uznaje się czas pomiędzy godziną 20.00 a 6.00. Przerwa obejmująca porę nocną, powinna trwać nieprzerwanie 14 godzin. Należy pamiętać również, że pracownikowi młodocianemu należy zapewnić co najmniej 48-godzinny, nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Młodocianemu który pracuje więcej niż 4,5 godziny pracodawca musi wprowadzić przerwę, w pracy która będzie trwać 30 minut i musi być zaliczona jako czas pracy.

Pracownik młodociany, który została zatrudniony tylko na okres wakacji, nie będzie miał prawa do urlopu. W przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 18 lat nabywają oni urlop z dołu – pierwszy raz po upływie 6 miesięcy zatrudnienia.

Niezbędne dokumenty potrzebne do zatrudnienie młodocianego:

  • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy.

Pracodawca powinien zadbać o następujące dokumenty do akt osobowych:

  • umowa o pracę wraz z zakresem obowiązków na danym stanowisku,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wykazem prac lekkich i prac wzbronionych młodocianym,
  • oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
  • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym związanym z pracą oraz o zasadach ochrony przed nimi – zarówno od pracownika, jak i od jego przedstawiciela ustawowego.

Nie ma wymogu pisemnej zgody rodziców na zatrudnienie młodocianego.

Jak forma zatrudnienia?

Umowę o pracę zawiera się jak z pracownikiem pełnoletni, na piśmie, zapoznając młodocianego z warunkami umowy o pracę, a także zakresem obowiązków i wykazem prac lekkich.

Na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło w tym przypadku na umowę cywilnoprawną możemy zatrudniać małoletnich od ukończenia 13 roku życia – jednak do zawarcia takiej umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub jego potwierdzenie, gdyby umowa została podpisana bez zgody)

Wynagrodzenie.

Minimalna kwota wynagrodzenia, przysługującą za pracę na pełny etat obecnie wynosi 2800 zł brutto. Nieodpłatna praca nie jest możliwa przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

Natomiast w odniesieniu do umów cywilnoprawnych w roku 2021 minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł.

Wypowiedzenie zawartej umowy.

Umowa na czas określony jest zawierana na wyznaczony czas (np. na 3 tygodnie lub 2 miesiące). Pracownik ani pracodawca nie mają zatem obowiązku wypowiadania tej umowy, skończy się ona w dniu wskazanym jako dzień zakończenia umowy.

Umowę taką można wypowiedzieć na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem pracy.

Koszty zatrudnienia młodocianego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – brak

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – to zależy

  • zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z opłacaniem pełnych składek na ubezpieczenie społeczne – zasada ogólna przewidziana dla pracowników,
  • zatrudnienie na umowy cywilnoprawne (zlecenie lub dzieło) – wolne od obciążeń – dotyczy osób młodych, do ukończenia 26. roku życia uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy z tytułu umowy zlecenia nie mają obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz – pod warunkiem, że nie są zatrudnione w tym samym czasie u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.