logo

Do końca sierpnia wydawanie paragonów fiskalnych pod lupą Ministerstwa Finansów

Pod hasłem „Weź paragon” ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów, akcja będzie trwała do końca sierpnia 2021 r.

Jaki ona ma cel ?

Cel jest prosty uświadomienie Polakom znaczenia brania a przede wszystkim wydawania paragonów fiskalnych. Wszystko po to, aby nie dochodziło do nadużyć w ewidencjonowaniu sprzedaży.

Paragony – o czym należy pamiętać?

Skoro przedsiębiorcy i ich kasy fiskalne są pod lupą, to w takim razie przypominamy kilka ważnych kwestii.

1. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny.

2. Klient nie musi go odebrać ale sprzedawca ma obowiązek go wydać czyli umożliwić odebranie.

3. Podczas dokonywania sprzedaży paragon fiskalny należy wydać kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).

4. Ewidencjonowaniu podlega także przyjęcie zaliczki. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.

5. Paragon fiskalny powinien mieć czytelną treść i umożliwiać klientowi sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Użyta nazwa towaru lub usługi powinna pozwalać na jednoznaczną identyfikację tego, co jest przedmiotem sprzedaży (użycie zbyt ogólnego określenia wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu).

6. Personel, który rejestruje sprzedaż za pomocą kasy powinien być odpowiednio przeszkolony.

Przeszkolenie personelu

Przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję za pomocą kasy z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Przeszkolenie należy obowiązkowo zrobić przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przez pracownika czy zleceniobiorcę. Fakt przeszkolenia powinien być udokumentowany.

Zanim, pracownik przystąpi do użytkowania kasy i rejestrowania sprzedaży składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Dokument ma urzędowy wzór i jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla pracownika.

Sankcje

Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego, może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. W praktyce, w takiej sytuacji organ podatkowy zawsze nakłada sankcje karne.