logo

Biuletyn Doradcy Podatkowego październik 2014

Biuletyn Doradcy Podatkowego (październik 2014)

wydawany przez firmę Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. z Warszawy

Drogi Czytelniku,
W najbliższych miesiącach można spodziewać się, oprócz dotychczasowych interpretacji ogólnych i tym podobnych wyjaśnień Ministra Finansów, szczególnie w zakresie podatków pośrednich (VAT i akcyzy), także nowego tego typu instrumentu, a mianowicie tzw. listów ostrzegawczych (pierwszy dotyczy już handlu elektroniką) przygotowywanych wspólnie z resortem gospodarki.
Często szef resortu finansów przedstawia w różnych swych informacjach własne stanowisko w sprawach objętych aktualnymi orzeczeniami organów sądowych (NSA, Trybunału Konstytucyjnego i ETS) bądź wprowadzanymi zmianami prawnymi. Można nawet powiedzieć, że w coraz szerszym zakresie przechodzimy na system takiego „soft law”, przy czym znaczenie prawne niektórych wyjaśnień Ministerstwa Finansów zamieszczonych w różnych miejscach w Internecie nie jest do końca jasne. Co więcej, poza tym, że prawo podatkowe jest już bardzo skomplikowane, dodatkowo Minister i rząd często obecnie zaskakuje podatników nagle wprowadzanymi zmianami prawnymi.
W związku z powyższym znaczenie zawodu doradcy podatkowego rośnie, ponieważ podatnicy i płatnicy nie są już po prostu w stanie ogarnąć ogromu orzecznictwa, interpretacji i przepisów podatkowych, a także ubezpieczeniowych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej itd.
Twój Doradca Podatkowy
Monika Nazaruk-Łyjak
Doradca Podatkowy nr.10410

W artykułach naszego październikowego biuletynu zajdziesz nowości wprowadzane w podatkach, opis zmian w przepisach dotyczących firm (rachunkowość dla biznesu). Przeczytasz również o zmianach w kadrach, płacach i ubezpieczeniach oraz informacje około-podatkowe dotyczące nas wszystkich czyli Serwis Domowy.

 1. Podatki
  • e-komunikacja z urzędem

   Parlament kończy prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić procesy wymiany informacji między administracją podatkową a: płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami.
   Dzięki zmianom dane – potrzebne do uruchomienia w 2015 r. usługi PFR (ang. pre-filled tax return ), tzn. wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych – będą gromadzone automatycznie. Chodzi o wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika. …

  • 10 lat VAT i akcyzy

   Instytut Studiów Podatkowych opublikował raport podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004 – 2014). Wskazano w nim m.in., że jednym z najważniejszych powodów obniżenia wielkości wpływów budżetowych z tych podatków są świadome i nieświadome co do bezprawności działania podmiotów, w tym też podatników, mające na celu lub fakty powodujące zmniejszenie zobowiązań podatkowych bądź wyłudzenie zwrotów tych
   podatków. Mankamentem trapiącym polski system podatkowy jest także nieumiejętne zharmonizowanie przepisów krajowych z prawem UE. 

 2. Firma
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

   Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, może skorzystać z pomocy podmiotów oferujących pozasądowe formy
   rozwiązywania sporów konsumenckich. Sprawy prowadzone są bez udziału sądu.
   Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. W przeciwieństwie do spraw rozpatrywanych przed sądami powszechnymi, metody te są tanie, szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika.

  • Skarbówka intensyfikuje kontrole kas fiskalnych w gastronomii

   Izby skarbowe odnotowują dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.
   Do najważniejszych obowiązków podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należą m.in.:
   1. prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
   2. wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom, bez żądania z ich strony,
   3. w przypadku awarii kasy podstawowej – stosowanie kasy rezerwowej; w sytuacji
   gdy jest to niemożliwe, sprzedaż nie może być prowadzona. …

 3. Kadry i Ubezpieczenia
  • Będzie zwrot kosztów leczenia za granicą?

   Do ponownego rozpatrzenia przez Sejm trafiła, z senackimi poprawkami, ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
   Ma ona na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in.
   możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega.

 4. Serwis Domowy
  • Budżet 2015 na plecach podatnika

   W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada się wzrost PKB na poziomie 3,4% i 1,2% inflację. Dochody budżetu państwa zaplanowano na niespełna 297,3 mld zł, a wydatki na 343,3 mld zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 46,1 mld zł.
   Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych: 

  • Konsumentowi łatwiej będzie zbankrutować

   Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych gruntownie reformuje model postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej).

Dostęp do całej treści biuletynu:
[newsletter_lock] Biuletyn Doradcy Podatkowego październik 2014 [/newsletter_lock]