logo

Biuletyn Doradcy Podatkowego grudzień 2014

Biuletyn Doradcy Podatkowego (grudzień 2014)

wydawany przez firmę Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. z Warszawy

Drogi Czytelniku,
Wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2015.
Niech te Święta sprawią, że wszyscy będziemy mogli i potrafili cieszyć się tym, co mamy. Niech wszystkie marzenia zmieniają się w cele, do których dążymy i będziemy dążyć. 
Niech ten wyjątkowy czas napełni serca otuchą i nadzieją i niech nie zabraknie nam wsparcia, żeby pokonać wszelkie trudności,

życzy Twój Doradca Podatkowy
Monika Nazaruk-Łyjak
Doradca Podatkowy nr.10410

W artykułach naszego grudniowego biuletynu zajdziesz nowości wprowadzane w podatkach, opis zmian w przepisach dotyczących firm (rachunkowość dla biznesu). Przeczytasz również o zmianach w kadrach, płacach i ubezpieczeniach oraz informacje około-podatkowe dotyczące nas wszystkich czyli Serwis Domowy.

 1. Podatki
  • Zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej

   Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych.
   Implementacja dyrektyw UE
   Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności implementacji do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT): 
   a. dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych (Dz.Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5), 
   b. dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11). 
   Zmiany zasad określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami Ustawa zmieniająca stanowi również implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE i dotyczy nowych zasad określania od dnia 1 stycznia 2015 r. …

  • Deklaracja PIT-6/PIT-6L na 2015 rok

   W tym roku w dniu 1 grudnia upływa termin złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-6/PIT-6L, która jest podstawą do wymiaru zaliczek w 2015 roku na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
   Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego czy dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, czy też na podstawie prowadzonych ksiąg. …

 2. Firma
  • Koszty związane z zawieraniem umów

   Ustawa o prawach konsumenta wprowadza przepisy, które ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. Przedsiębiorca będzie bowiem zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy.
   Za sprawą nowelizacji od 25 grudnia br. wśród ogólnych kodeksowych regulacji o zobowiązaniach umownych znalazł się przepis stanowiący, że przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta opłaty …

  • “Wsparcie w starcie” wystartowało

   Młodzi z całej Polski mogą już skorzystać ze „Wsparcia w starcie”. Program nisko oprocentowanych pożyczek przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
   – „Wsparcie w starcie” to konkretna pomoc dla młodych planujących wejście na rynek pracy. Wśród absolwentów i studentów nie brakuje osób przedsiębiorczych, które mają pomysły na biznes. Cieszę się, że pomagamy im realizować te plany – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. …

 3. Kadry i Ubezpieczenia
  • Zmiany w KRS od 1 grudnia 2014 r.

   1 grudnia 2014 wchodzą w życie zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta w ZUS płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
   Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje, że warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest …

  • Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 2015

   Zmieniają się zasady dofinansowań dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt trafił 29 października do Sejmu. Oto szczegóły.
   Chodzi o nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2015.
   Zwrot kosztów zatrudnienia …

 4. Serwis Domowy
  • Zgoda na ratyfikację Konwencji o cyberprzestępczości

   Sejm wyraził ustawowo zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r., oraz Protokołu dodatkowego do niej dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.
   Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów międzynarodowych w zakresie podejścia do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych. …

  • Dłuższa wymiana kart parkingowych

   Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja przepisów wydłużyła okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. …

Dostęp do całej treści biuletynu:
[newsletter_lock] Biuletyn Doradcy Podatkowego grudzień 2014 [/newsletter_lock]